Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" icon

Отчет за управление на "Никотиана-бт холдинг"

Реклама:ИмеОтчет за управление на "Никотиана-бт холдинг"
Дата03.08.2013
Размер112.36 Kb.
ВидОтчет
източник


ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

на “Никотиана-БТ Холдинг” АД

ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО, ЧЛ. 94,АЛ.3 ОТ ЗППЦК,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 31,АЛ. 3, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 2

НА БАЗА ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

ЗА 2004 Г.


I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието, както и на бъдещите перспективи

Дейността на публичното дружество “Никотиана-БТ Холдинг” АД и през изминалата 2004 г. бе в съответствие със стратегическите цели и задачи – подпомагане развитието и иновационната дейност в тютюнопроизводството, както и първичната обработка на тютюните. Тези си цели и задачи холдинга реализира чрез управлението на дъщерните си дружества “Механика” АД – гр. Пещера, където притежава 99,3% от капитала, “Норд табак – Никотиана” АД – гр. Шумен с 50 % от капитала, чиято дейност е съсредоточена в с. Китанчево, както и чрез новоучреденото през отчетната година "Никотиана Хасково" ООД, което по-нататък в отчета не го упоменавам, тъй като през годината не успя да заработи активно.

През годината , а и в следващите непосредствена цел е предприятията да бъдат подготвени за работа в условията на Европейския съюз при голяма конкуренция и завишени изисквания, които да са в състояние да устоят на силния натиск на свободния пазар.

Основни пазари на Холдинга са Руските цгарени фабрики, Египетския тютюнев монопол и търговски компании от Италия, Германия, Швейцария и някои Африкански страни. Проучването и търсенето на нови пазари за реализация на продукцията са постоянна грижа на ръководството на Холдинга.

Основни тютюневи източници са районите , в които се отглеждат сортовете, формиращи произходите – от ориенталски тип: “Крумовград”, “Неврокоп”, “Северна България” и едролистни – “Бърлей”.


 1. Ликвидност:


Към 31.12.2004 г. на база консолидиран отчет “Никотиана-БТ Холдинг”АД има следните показатели за ликвидност:

1. Коефициент на обща ликвидност - 1,29

2. Коефициент на бърза ликвидност - 0,24

3. Коефициент на незабавна ликвидност - 0,08

4. Коефициент на абсолютна ликвидност - 0,08

Показателите за анализ на ликвидността и платежоспособността са дадени в приложение към Консолидирания годишен финансов отчет.


2. Капиталови ресурси:


Основните икономически показатели в хиляди лева за холдинга на база консолидиран отчет и дъщерните дружества през последните две години са както следва:
^

“НИКОТИАНА- БТ ХОЛДИНГ” АД2003 г. 2004 г.

Стойност на активите 15202 15457

Размер на собствения капитал 4828 4425

Размер на привлечения капитал 10374 11032

Печалба - - Загуба - 388 - 630

^
“МЕХАНИКА” АД2003 г. 2004 г.

Стойност на активите 8881 9655

Размер на собствения капитал 2078 2934

Размер на привлечения капитал 6803 6721

Печалба - - Загуба -430 - 256

^
“НОРД ТАБАК – НИКОТИАНА” АД


2003 г. 2004 г.

Стойност на активите 5133 5034

Размер на собствения капитал 2361 2390

Размер на привлечения капитал 2772 2644

Печалба 518 29


Завишената стойност на активите на “Механика” АД през 2004 г. спрямо 2003 г. се дължи преди всичко на наличието на голямо количество готова нереализирана продукция за 4603 хил.лв. към края на отчетната година. Причина за това е значително намалената реализация на външните пазари.

През 2004 г. бе проектирана, изградена, оборудвана и въведена в експлоатация лаборатория за изследване фракционния състав на тютюна. Закупено и монтирано е оборудване за по-бързо и точно измерване на влагата, както и подготовка на рязан тютюн за пропушване. През 2004 г. е въведена в експлоатация оптимизирано автоматично управление на ферментационния процес.

Доусъвършенствана е системата за разделно сметосъбиране, както и отстраняването на не тютюневите примеси от готова продукция, чрез въвеждане на приспособления и контейнери.

На закупените през 2003 г. от “Механика”АД сгради в района на гр. Брацигово с цел създаване на по-добри условия за съхранение и отглеждане на тютюн – суровина и готова продукция, през 2004 г. се извърши основен ремонт.

Собственият капитал на “Механика” АД към 31.12.2004 г. е 2934 хил. лв., който се формира от:

- основен капитал 1164 хил. лв.

- резерви 2424 хил. лв.

- резултати от предходни год. /загуба/ 398 хил. лв.

- загуба текуща година 256 хил. лв.

В структурно отношение както се вижда най-голям дял в собствения капитал имат резервите.

През 2004 г. имаме увеличение на основния капител от 51 хил. лв. през 2003 г. на 1164 хил. лв. или с 1113 хил. лв., разделени на 278 250 бр. обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност 4 лв., от които "Никотиана-БТ Холдинг" е собственик на 99, 3% от акциите на дружеството и Министерство на икономиката - на 0,7 %.

Въпреки не добрата конюктура на пазара на тютюни през 2004 г. "Механика" АД отчита намаление на загубата спрямо предходната година с повече от 40 %.

През 2004 г. дъщерното ни дружество "Норд табак -Никотиана" АД стана 100% собственик на Тютюнев цех с. Китанчево, заедно с прилежащата към него земя. Отчетната стойност на прилежащата земя бе увеличена със 22574,90 лв. , а на тютюнев цех с. Китанчево със 72669,23 лв., с което се увеличи балансовата стойност на дълготрайните материални активи - земи от 16 хил. лв. през 2003 г. на 39 хил. лв. през 2004 г. и на сгради съответно от 532 хил. лв. на 595 хил. лв.

През 2004 г. бе завършено и преустройството на складово помещение в столова в тютюнев цех с. Китанчево, като със стойността на извършените разходи за преустройство е увеличена отчетната стойност на Тюттюнев цех Китанчево с 13801,99 лв.

Балансовата стойност на разходите за придобиване на материални дълготрайни активи по стопански начин към 31.12.2004 г. е 272 хил. лв.

Към края на отчетната година общата балансова стойност на дълготрайните материални активи и разходите за придобиване на ДМА е 1568 хил. лв., а на нематериалните дълготрайни активи е 2631 лв.

Прави впечатление чувствителното зъвишение през 2004 г. на материалните запаси с 47 %, което се дължи на голямото количество произведена и нереализирана продукция.

През 2004 г. Холдинга както се вижда има незначително завишение на активите от 1,68% спрямо 2003 г., което се дължи на завишението на текущите активи. В структурата на текущите активи през отчетния период, най-голям дял има произведената и нереализирана продукция в размер на 6130 хил. лв., което представлява - около 60 % от тях.

3. Резултати от дейността:

Приходи и разходи по категории дейности на дъщерните предприятия и Холдинга за всяка от последните две финансови години в хил. лв.:


^ Механика”АД “Норд табак “Никотиана-БТ Никотиана”АД Холдинг” АД

Показатели

2003 г.

2004 г.

2003 г.

2004 г.

2003 г.

2004 г.

Нетни приходи от продажби

5081

3429

2402

1272

7497

4838

Приходи от финансирания

910

538

2725

804

3635

1342

Финансови приходи

11

89

277

125

330

214

Общо приходи от обичайна дейност

6002

4056

5404

2201

11462

6394

Всичко разходи за дейността

6536

4357

4726

2163

11864

7024

Разходи по икономически елементи

6193

6220

2942

3343

11138

6424

Разходи за данъци

-104

-45

160

9

55

23

Печалба/ загуба

(-430)

(-256)

518

29

(-647)

(-619)


Анализирайки посочените данни се вижда, че най-голям относителен дял имат приходите и разходите от дейността, което показва , че дъщерните дружества реализират своя финансов резултат от основната си дейност.

Общият обем на приходите на холдинга за изтеклата 2004 г . на консолидирана база възлиза на 6394 х. лв., които са формирани от основната дейност на дъщерните дружества.

Спрямо предходната година имаме намаление на приходите с 5068 лв. или с 44 %. Това намаление на приходите се дължи предимно от намалението на нетните приходи от продажби и от финансирания.

Общите разходи без данъци за 2004 г. са 7 024 хил. лв., като спрямо предходната година са намалени с повече от 40%.


^ II. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване>

След годишното приключване няма настъпили важни събития.


III. Важни научни изследвания и разработки

Дружеството има намерение да развие научно-изследователска и внедрителска дейност с оглед:

 • да поддържа районираните тютюневи сортове;

 • да създаде ново поколение тютюневи сортове, които да бъдат основа на екологосъобразни биотехнологии.

С оглед създаване на предпоставки за разгръщане на тази дейност, на първо място вниманието ще бъде насочено към финансиране и други форми на протекция върху тютюнопроизводството в районите, от които ще се извършва закупуването на тютюните. Това ще се постигне чрез предварително договаряне с тютюнопроизводителите, съгласно Закона за тютюна и тютюнопроизводството.

 • Тютюнопроизводителите ще бъдат подпомагани, като при сключването на договорите поименно се упоменават технологическите мероприятия, изискващи агрономична намеса за осигуряване на необходимото качество на произведения тютюн;

 • Изследователската и иновационната дейност на "Никотиана-БТ Холдинг" АД ще се осъществява предимно чрез дружествата "Механика" АД - гр. Пещера и "Норд табак-Никотиана" - гр. Шумен. Това ще създаде предпоставки чрез тези дружества да се извършват покупки, промишлена преработка и продажби на около 3000 до 3500 тона тютюн годишно.


IV. Предвиждано развитие на Холдинга през 2005 година

В своята по-нататъшна инвестиционна дейност, "Никотиана–БТ Холдинг" АД ще се придържа към основните цели и отраслови приоритети, които бяха прокламирани още при самото учредяване на дружеството:

 • да осигури висока ефективност от участието в приватизацията и от акционерното участие в "Никотиана–БТ Холдинг" АД на заетите в тютюневата промишленост и в производството на тютюн и на техните семейства, както и на други лица, свързани с тези отрасли или желаещи да инвестират в тяхното развитие. Първостепенна задача на Дружеството е да инвестира акционерния си капитал по начин, който да осигури дългосрочно нарастване на вложените средства;

 • да създаде допълнителни стимули за производителите на тютюн и работещите в тютюневата промишленост от повишаването на ефективността на тези отрасли, в които ще бъдат насочени техните инвестиции;

 • да съдейства за успешното провеждане на структурната реформа в националната икономика и в частност в тютюнопреработвателната промишленост, като подкрепи държавната политика за защита на интересите на тютюнопроизводителите и възстановяване на традиционно силните позиции на българските тютюневи изделия на международните пазари.

Основни по-конкретни задачи стоящи пред дъщерното дружество “Механика” АД са:

 • Проучване, проектиране и при възможност изграждане на две двадесет и пет тоннни ферментационни камери;

 • Проектиране и въвеждане в експлоатация на инсталация за допълнително омекотяване на водата в парокотелна централа;

 • Разширение и доусъвършенствуване на съществуващата прахоулавяща инсталация;

 • Оборудване на складова база в гр. Брацигово с палети и вътрешно заводски транспорт.

Стратегическо направление в инвестиционната политика на Холдинга и в бъдеще ще бъдат инвестициите в предприятия от тютюневата промишленост, промишлената обработка на тютюн и тютюнопроизводството.

Водещо съображение за тази инвестиционна стратегия е, че тютюнопроизводството и тютюневата промишленост са едни от най-важните, икономически стабилни, доходоносни и валутоносни отрасли в националната ни икономика.

Въпреки някои сътресения и колебания през последните години, произтичащи от общото състояние на икономиката на страната, загубата на пазари и преплитането в тютюнопроизводството и тютюнопреработвателната промишленост на противоречиви интереси, перспективите за по-нататъшно развитие на бранша също са благоприятни.

Очаква се по-нататъшно избистряне на държавната политика в тази област и предприемане на допълнителни мерки за защита и стимулиране на производството на тютюн като традиционен отрасъл на българската икономика, което ще доведе до оживление и в тютюнопреработвателната промишленост и свързаните с нея предприятия от другите отрасли. Няма съмнение също така, че по-нататъшното раздържавяване на тютюневата промишленост и свързаните с нея предприятия от другите отрасли и разгръщането на частната инициатива ще доведе до подобряване качествените характеристики на тютюните, до прилагане на нови технологии и разнообразяване на марковата структура на тютюневите изделия като предпоставка за по-нататъшното развитие и разширяване на пазарните позиции на бранша.

"Никотиана–БТ Холдинг" АД със своите структури, с професионалния потенциал на своите акционери и с разполагаемите инвестиционни ресурси ще съдейства в максимална степен за осъществяване на тези перспективи.

Не по-малко съществено съображение при избора на инвестиционната стратегия е и факта, че основната част от акционерите в "Никотиана–БТ Холдинг" АД са хора, свързани с производството и преработката на българските тютюни. Техните интереси, както и интересите на техните семейства, са свързани не само с постигането на висока възвръщаемост от капиталовото им участие в "Никотиана–БТ Холдинг" АД, но и с осигуряването на постоянна и стабилна заетост в тези отрасли, от която се формира основната част от техните доходи. Инвестиционната стратегия на Дружеството е насочена към защита на тези интереси, което формира важна социална функция при разгръщането на неговата дейност.


^ V. Промени в цената на акциите на дружеството

Цените на акциите на “Никотиана-БТ Холдинг” АД през цялата 2004 година се движеха от най- ниска цена от 0,36 лв. на акция регистрирана през м. май до 120 лв. на акция в края на годината. Дружеството приключва отчетната година на загуба поради което обявява отрицателен дзоход на акция в размер на ( - 0,17 лв.) за акция.


В заключение можем да направим извода, че въпреки не добрите финансови резултати през изминалата 2004 година, причините за което са комплексни и са свързани най-вече със затваряне на пазарите за български тютюни в Русия и не на последно място построяването на нови заводи за обработка на тютюни от фирмите "Сокотаб", "Михайлидис" и "Дайман" ръководството полага усилия и извършва необходимото за изпълнението на стоящите пред него задачи.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

/Евг. Евгениев/


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет за 2004 финансова година на " никотиана-бт холдинг" ад
В структурата на холдинга като дъщерни дружества влизат “Механика” ад – гр. Пещера, “Норд табак –Никотиана” ад – гр. Шумен, чиято...

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет за управлението на " Никотиана-бт холдинг"
Изложение на развитието на дейността и на състоянието на предприятието, както и на бъдещите перспективи

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет към 30 септември 2005
Междинният финансов отчет от страница 1 до страница 8 е одобрен и подписан от името на “Никотиана бт холдинг ад от

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет към 31 март 2005
Междинният финансов отчет от страница 1 до страница 6 е одобрен и подписан от името на “Никотиана бт холдинг ад от

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет към 30 юни 2005
Междинният финансов отчет от страница 1 до страница 8 е одобрен и подписан от името на “Никотиана бт холдинг ад от

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет за годината към 31. 12. 2003 с независим одиторски доклад
Годишният финансов отчет от страница 1 до страница 21 е одобрен и подписан от името на “Никотиана бт холдинг ад от

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет за периода 01 януари 30 юни 2005 година
Междинният консолидиран финансов отчет от страница 1 до страница 5 одобрен и подписан от името на “Никотиана бт холдинг ад от

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет за годината към 31. 12. 2003 с независим одиторски доклад
Годишният консолидиран финансов отчет от страница 1 до страница 19 е одобрен и подписан от името на “Никотиана бт холдинг ад от

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет за спазване на Международните стандарти за финансово отчитане
Годишният консолидиран финансов отчет от страница 1 до страница 8 е одобрен и подписан от името на “Никотиана бт холдинг ад от

Отчет за управление на \"Никотиана-бт холдинг\" iconОтчет за спазване на Международните стандарти за финансово отчитане
Годишният консолидиран финансов отчет от страница 1 до страница 8 е одобрен и подписан от името на “Никотиана бт холдинг ад от

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©tema.docdat.com 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи