Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето icon

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето

Реклама:ИмеДекларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето
Дата13.07.2013
Размер12.03 Kb.
ВидДокументи
източник

Образец № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето


Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на ________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.........................................................................................................................................................


Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник разполага със следното техническото оборудване за изпълнение на поръчката:Вид и параметри

Собствено и/или наето

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт
Реклама:

Свързани:

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconДекларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 9 от зоп
Мвр гр., в качеството си на (физическо лице, управител или член на управителен орган на юридическото лице) на със седалище и адрес...

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconДекларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 9 от зоп
Мвр гр., в качеството си на (физическо лице, управител или член на управителен орган на юридическото лице) на със седалище и адрес...

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconСписък-декларация на техническото оборудване
Егн в качеството си на на (посочва се името на фирмата)

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconДокументы
1. /1.административни сведения.doc
2. /10....

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconДекларация за място за изпълнение на поръчката
Подписаният/ подписаната

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето icon1. Предмет на поръчката – Извършване на ремонтни възстановителни дейности на сутерен в сградата на Информационен център на Министерство на отбраната. Срок за изпълнение на поръчката
Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и точно извършване на ремонтни възстановителни...

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconРешение на участника, доказващи изпълнението на такива договори. Под сходни договори да се разбират договори с предмет: предоставяне на писмен превод
Участникът трябва да притежава необходимия капацитет и професионален опит за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconСписък със специалисти, покриващи изискванията за изпълнение на поръчката (части ас и ск, ВиК, Ел., Овк), включително лицето, което ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, чрез които ще се осъществяват дейностите по поръчката
Ас и ск, ВиК, Ел., Овк, включително лицето, което ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, чрез които ще се...

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconДекларация по чл. 21, aл. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението От:   име: собствено бащино фамилно егн   Док
С настоящата декларация давам съгласието си личните ми данни (име, дата на раждане, пол, гражданство и семейно положение) да бъдат...

Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката собствено и/или наето iconОтчет по чл. 33 От закона за счетоводство
Месокомбинат Казанлък ад разполага и със собствена търговска мрежа собствено хладилно стопанство и ремонтна работилница

Поставете бутон на вашия сайт:
Документи


Базата данни е защитена от авторски права ©tema.docdat.com 2000-2013
При копиране на материали, необходими, за да посочите активен линк е отворена за индексиране.
прилага по отношение на администрацията
Документи